ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น ข้อมูล ณ วันที่ 08/03/2024 จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ
บลจ.เกียรตินาคินภัทร (รับโอนจากนายล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ คู่สมรส รมต.) 87,900,000 19.52
บริษัท ซี.ที. เวนเจอร์ จำกัด 31,764,705 7.05
นาย ดนุพล ชิลลี่ 28,899,316 6.42
น.ส. เรนุมาศ อิศรภักดี 26,209,900 5.82
นาย ณรงค์ เจียรธรรม 20,000,000 4.44
น.ส. ปราณี พิริยะมาสกุล 16,579,882 3.68
บริษัท เอ็มพีซี พรอสเพอร์ จำกัด 12,500,000 2.78
นาย จิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน 7,317,000 1.62
นาย พงศ์ภน นันทราทิพย์ 5,582,000 1.24
นาย เศรณี ชาญวีรกุล 5,048,047 1.12
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,923,562 1.09
นางหทัยรัตน์ คณะรัฐ 4,400,000 0.98
นาง สุภา ยั่งยืนสุนทร 4,230,700 0.94
นาย นุรักษ์ มหัทธนะอานนท์ 4,000,000 0.89
นาย ศุภจักร ไตรรัตโนภาส 2,951,600 0.66
นาย ธนพัฒน์ ล้อสิริไพบูลย์ 2,330,500 0.52
นาง พิริยา อภิธโนทัย 2,300,000 0.51
รวม 266,937,212 59.28