คณะกรรมการ

ประธานกรรมการบริษัท

คุณอาภาภรณ์ โกศลกุล

ประธานกรรมการบริษัท
รองประธานกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน

คุณดุษิต จงสุทธนามณี

รองประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณพงษ์เทพ ถิฐาพันธ์

กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท
รักษาการประธานกรรมการบริหาร 
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณต่อลาภ ไชยเชาวน์

กรรมการบริษัท
รักษาการประธานกรรมการบริหาร
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการบริษัท
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน

คุณสุวารินทร์ ก้อนทอง

กรรมการบริษัท
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน