ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)

บริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ด้วยความตระหนักและให้ความสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม และชุมชนโดยรอบรวมทั้งใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

มีเจตนารมณ์ที่จะทำงาน ร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมุ่งสร้างและสืบสานความสัมพันธ์อันดีที่เกิดจากการ ยอมรับและไว้วางใจซึ่งกันและกัน คำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะมีต่อผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนที่บริษัทประกอบกิจการอยู่ ลูกค้า คู่ค้า และหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติ พร้อมทั้งสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน บริษัทจึงมีแนวทางในการ ปฏิบัติดังนี้


  • ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
  • เคารพสิทธิและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
  • สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมองค์กรภาครัฐ หรือเอกชนที่มีภารกิจอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  • ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมปฏิบัติงานและดำเนินกิจกรรมต่างๆของบริษัทด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมทำงานอาสาสมัคร และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน
  • ไม่สนับสนุนกิจกรรมที่ขัดต่อหลักศีลธรรม หรือก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงลบต่อความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนที่บริษัทประกอบกิจการอยู่ ลูกค้า คู่ค้า และหน่วยงานภาครัฐตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติที่มีต่อบริษัท

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับบริษัท

บริษัทตระหนักว่าการคอร์รัปชั่นถือเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น พร้อมทั้งกำหนดแนวปฏิบัติ ตลอดจนมาตรการในการดำเนินการ ดังนี้

นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั­น

เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงขอประกาศว่าบริษัทจะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล และไม่สนับสนุนการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนบุคคลที่สามที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท กระทำการใดๆ ที่ส่อไปในทางคอร์รัปชั่น ไม่ว่าจะโดยการนำเสนอ (Offering) การให้คำมั่นสัญญา (Promising) การขอ (Soliciting) การเรียกร้อง (Demanding) การให้หรือรับสินบน (Giving or accepting bribes) บริษัทไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่นใดๆ ทั้งสิ้น

โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดในทุกประเภทและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้การปฎิบัติเป็นไปตามนโยบายนี้บริษัทจะสอบทานขั้นตอนการปฎิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ธุรกิจ และรักษาชื่อเสียงของบริษัท โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฎิบัติตามนโยบายนี้โดยทั่วกัน

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามนโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรการต่างๆ โดยเคร่งครัดแล้ว บริษัทได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการยึดถือ และนำปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร

คณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบาทหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานการดำเนินกิจการของบริษัท โดยจะต้องมั่นใจว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ป้องกันความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชั่นอย่างเพียงพอ และให้มีการรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้

คณะกรรมการบริหารมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการนำนโยบายไปปฏิบัติ สนับสนุนบุคลากร สื่อสารและส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความรู้ ความเข้าใจนโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทในเครือพิจารณานำนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นนี้ไปใช้หรือประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม ตลอดจนนำความเห็นและข้อแนะนำของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยไปปฏิบัติ รวมถึงการทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้จัดการ มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

สำนักงานตรวจสอบภายใน มีบทบาทหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

แนวปฏิบัติ

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้ ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งระเบียบและคู่มือปฏิบัติงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง เพื่อความชัดเจนในเรื่องการดำเนินการเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดคอร์รัปชั่น บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องต่อไปนี้ด้วยความระมัดระวัง

3.1 ความเป็นกลางและการช่วยเหลือทางการเมือง
บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุน หรือการกระทำอันเป็นการฝักใฝ่ พรรคการเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งรวมถึงการใช้ทรัพยากรของบริษัทในกิจกรรมที่จะทำให้บริษัทสูญเสียความเป็นกลางทางการเมือง และหรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมดังกล่าว

3.2 การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน
การบริจาคเพื่อการกุศลถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือเพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตอย่างถ้วนหน้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้ การบริจาคเพื่อการกุศลดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และกระทำในลักษณะที่มีความโปร่งใส การชำระเงินจะต้องระบุผู้รับเงินที่ชัดเจน รวมถึงมีการระบุชื่อผู้รับซึ่งเป็นองค์กรที่ได้ขึ้นทะเบียนพร้อมกับมีวัตถุประสงค์ของการบริจาคอย่างชัดเจน และโดยทั่วไปแล้ว การให้เงินสนับสนุนจะทำเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงขององค์กร ซึ่งปกติมักกระทำผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคม การให้เงินสนับสนุนจะต้องเป็นไปตามการพิจารณาตัดสินใจที่โปร่งใส มีการทำสัญญาหรือมีหลักฐานการชำระเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ และต้องได้รับอนุมัติตามกระบวนการและผู้มีอำนาจในการอนุมัติตามลำดับชั้นตามที่บริษัทกำหนด และจะต้องไม่มีการให้เงินสนับสนุนใดๆ ที่ทำขึ้นเพื่อบังหน้า หลบเลี่ยงการคอร์รัปชั่น และสินบน

3.3 การให้หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่­นๆ
การให้หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาจนำมาซึ่งความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชั่น ดังนั้น กรรมการและพนักงานทุกคนจะต้องไม่รับหรือให้ของขวัญหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ตระหนักได้โดยทั่วไปว่า การรับหรือให้ของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาจก่อให้เกิดข้อผูกมัดหรือสร้างภาระให้เกิดความรู้สึกว่าต้องมีการตอบแทน หรือเป็นหนทางที่จะนำไปสู่การคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ข้อกำหนดดังกล่าวให้ใช้กับการรับหรือให้ของขวัญหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอกด้วย อย่างไรก็ตาม หากการรับหรือให้ของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่ได้ก่อให้เกิดข้อผูกมัดหรือสร้างภาระให้เกิดความรู้สึกว่าต้องมีการตอบแทนที่เป็นการคอร์รัปชั่น และสอดคล้องตามธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติเป็นปกติก็เป็นสิ่งที่กระทำได้ หากสอดคล้องตามจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ (Code of Conduct) และกฎระเบียบต่างๆ ของบริษัท

3.4 การกรรโชก การฉ้อโกง การหลอกลวง การสมรู้ร่วมคิด การสมยอมกัน การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ การยักยอกเงิน การฟอกเงิน
การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเพื่อกระทำการ เช่น การกรรโชก การฉ้อโกง การหลอกลวง การสมรู้ร่วมคิด การกระทำในลักษณะที่เป็นการสมยอมกัน และการฟอกเงิน ถือเป็นการกระทำทุจริตโดยต้องห้ามตามกฎหมายและต้องห้ามกระทำอย่างชัดแจ้งภายใต้คู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นฉบับนี้และถือว่าเป็นการฝ่าฝืนหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ได้รับความไว้วางใจในฐานะเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัท โดยไม่คำนึงว่าจะมีมูลเหตุจูงใจในการกระทำดังกล่าวหรือไม่

การดำเนินการเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดคอร์รัปชั่นดังกล่าวยังมิได้ครอบคลุมในทุกกรณี กรรมการและพนักงานจะต้องใช้วิจารณญาณของตนเองในการพิจารณาเพื่อมิให้การทำธุรกิจและธุรกรรมต่างๆ เข้าข่ายการคอร์รัปชั่น

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่เรียกร้อง ไม่รับเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ่งของที่ไม่สมควร ไม่สุจริต หรือเกิดปกติวิสัยจากผู้เกี่ยวข้องในกิจการของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่เรียกร้อง ไม่รับเงิน ผลประโยชน์ สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด จากบุคคลหรือนิติบุคคลที่ร่วมทำธุรกิจด้วย ไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้อง หรือรับเพื่อตนเองหรือผู้อื่น ที่ส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบัติ/ละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบ หรือกระทำผิดกฎหมาย

ห้ามให้ เสนอที่จะให้ หรือรับการบริจาคหรือสนับสนุนเงินหรือสิ่งของ ประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก อาทิ เจ้าหน้าที่ของรัฐ นายหน้า ตัวแทน คู่ค้า ลูกค้า หรือผู้มีอำนาจตัดสินใจ เป็นต้น ที่มีเจตนาชักนำให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำที่เป็นการผิดต่อกฎหมาย หรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของบุคคลนั้น หรือเพื่อก่อให้เกิดการได้เปรียบหรือแลกเปลี่ยนกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

กรณีที่นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท ให้สิ่งของหรือผลประโยชน์แก่ผู้บริหารหรือพนักงานเพื่อเป็นสินน้ำใจ ผู้บริหารหรือพนักงานต้องใช้ดุลยพินิจ พิจารณาถึงความเหมาะสม สมควร และ/หรือ ถูกต้องด้วย โดยคำนึงถึงกฎระเบียบของทางราชการ หากผู้บริหารหรือพนักงานไม่รับแล้วจะเป็นการเสียน้ำใจ และกระทบต่อความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจก็ให้รับได้ แต่ต้องมีมูลค่าไม่เกินข้อห้ามที่เจ้าหน้าที่ของรัฐพึงรับได้ การรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน ควรจะเป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยจรรยา อาจเป็นการรับจากผู้เกี่ยวข้อง คนรู้จัก การรับควรรับในลักษณะที่เป็นการทั่วไป ไม่เฉพาะเจาะจง มูลค่าพอสมควร ไม่เป็นการรับทรัพย์สินอย่างผิดกฎหมาย และของขวัญ หรือทรัพย์สินนั้นต้องไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย

ห้ามบุคลากรของบริษัท และบริษัทในเครือ ตลอดจนครอบครัว เรียกร้อง หรือรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจาก ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทไม่ว่ากรณีใด อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความลำเอียง หรือลำบากใจ หรือเป็นผลประโยชน์ขัดกันได้

บุคลากรของบริษัท และบริษัทในเครือ ต้องไม่ให้สินบน หรือผลประโยชน์ตอบแทนใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแก่บุคลากรของบริษัทเองหรือบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต้องให้แน่ใจว่าการให้นั้นไม่ขัดต่อกฎหมายและจารีตประเพณีท้องถิ่น

ไม่พึงกระทำการให้และรับของขวัญซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าปกติที่วิญญูชนพึงให้กันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ว่าโอกาสใดๆ ก็ตาม กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบริษัทในเครือ ต้องหลีกเลี่ยงการให้หรือรับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากคู่ค้าหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ยกเว้นแต่เพื่อประโยชน์ ในการดำเนินธุรกิจตามปกติ หรือในเทศกาลหรือประเพณีนิยม

การดำเนินธุรกิจร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ต้องดำเนินไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้องตามกฎหมายของไทย และกฎหมายต่างประเทศที่บริษัทติดต่อธุรกิจด้วย รวมทั้งจะปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชั่นในทุกท้องถิ่นที่บริษัทมีการทำกิจการอยู่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบริษัทในเครือ ต้องให้ความรู้ความเข้าใจกับลูกค้า คู่ค้า ผู้รับเหมาบุคคลหรือนิติบุคคลที่ร่วมทำธุรกิจด้วยว่าบริษัทไม่สนับสนุนการกระทำอันใดๆ ที่เข้าข่ายการคอร์รัปชั่นและจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น ไม่ว่าด้วยการเรียก รับ และจ่ายสินบนทุกรูปแบบ และหากพบการกระทำดังกล่าวต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที

บริษัทกำหนดให้นโยบายนี้ใช้ปฏิบัติกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ถือเป็นการทำผิดวินัย ตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และหากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย บริษัทจะแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดนั้นต่อไป

บริษัทและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ
17.1) บริษัทย่อยและบริษัทในเครือ ที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นฉบับนี้

17.2) ตัวแทน และตัวกลางทางธุรกิจ (ถ้ามี) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน ว่าจ้างตัวแทน หรือ ตัวกลางทางธุรกิจใดๆ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระทำการให้หรือรับสินบน หรือการคอร์รัปชั่น

มาตรการดำเนินการ

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามนโยบาย และมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

พนักงานไม่ควรละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชั่น โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ หรือผ่านช่องทางการรายงานที่กำหนดไว้ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบบริษัท

บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและความคุ้มครอง และไม่ลงโทษหรือได้รับผลกระทบใดๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จากการปฎิเสธการคอร์รัปชั่นหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัท แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ และบริษัทจะดำเนินการตามมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการรายงานการคอร์รัปชั่นโดยเคร่งครัด ตามที่กำหนดในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติด้านบุคคล และ/หรือ มาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสของบริษัท

ผู้ที่กระทำการคอร์รัปชั่น เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณของบริษัท จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบบริษัท ที่กำหนดไว้ และอาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

บริษัทสื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมทั้งช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ ไปยังกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน บริษัทในเครือ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มผ่านวิธีการต่างๆ เช่น การปฐมนิเทศกรรมการและพนักงาน การสื่อข้อมูลข่าวสารภายในองค์กร และกลุ่มบริษัทโดยผ่านสื่อต่างๆ เพื่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการนำนโยบายนี้ไปปฏิบัติ เป็นต้น

บริษัทสื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมทั้งช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะให้แก่สาธารณชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านวิธีการต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น

บริษัทจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชั่น โดยมีการประเมินความเสี่ยง จัดลำดับความสำคัญ และกำหนดมาตรการที่เหมาะสม รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าของมาตรการที่ได้ดำเนินไปแล้ว โดยคณะกรรมการบริหาร ได้ประสานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ รวมถึงความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชั่น จึงได้มอบหมายให้สำนักงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทาน

บริษัทจัดให้มีกระบวนการบริหารงานบุคคลที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นตั้งแต่การคัดเลือกบุคลากร การฝึ กอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน การเลื่อนตำแหน่ง การจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่งานอย่างเหมาะสมให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุล ตลอดจนการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่ามีทรัพยากรและบุคลากรที่มีทักษะเพียงพอและเหมาะสมต่อการนำนโยบายนี้ไปปฏิบัติ

บริษัทจัดให้มีระเบียบกำหนดอำนาจอนุมัติรายการธุรกิจ (Corporate Authorization Procedure) ที่ชัดเจน รัดกุม มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในซึ่งครอบคลุมด้าน การเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนการอื่นภายในบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นและมีการสื่อสารผลการควบคุมภายในให้บุคลากรที่รับผิดชอบทราบ

บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบระบบงานภายใน ครอบคลุมกิจกรรมที่สำคัญของบริษัท เช่น การดำเนินงานด้านพาณิชย์ การจัดซื้อและจัดจ้าง เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในจะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นตามระเบียบวิธีปฏิบัติงานข้อกำหนดกฎระเบียบ และให้คำแนะนำในการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว

บริษัทกำหนดให้มีมาตรการการแจ้งเบาะแส และกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส รวมถึงวิธีการสื่อสารมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นต่างๆ ผ่านการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ วารสาร สื่อสารภายในและภายนอกองค์กร ผ่านจดหมายแจ้งนโยบายถึงคู่ค้า ลูกค้า และเว็บไซต์ของบริษัท

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทตระหนักในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน และเพื่อการยึดถือปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนตามจรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากลดังนี้

บริษัทจะดำเนินธุรกิจว่าด้วยการเคารพกฎหมาย และพนักงาน ผู้บริหารทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเช่นกัน

บริษัทต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด ให้ความรู้ ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนสากลแก่พนักงานเพื่อนำไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน

บริษัทไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล

บริษัทสนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบตามรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมาย

บริษัทจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวพนักงานสู่สาธารณะจะทำได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากพนักงานผู้นั้น ทั้งนี้ การล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวินัย เว้นแต่ได้กระทำไปตามระเบียบบริษัท หรือตามกฎหมาย

บริษัทต้องเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์ ในเรื่องคับข้องใจเกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง และกำหนดวิธีการแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน

พนักงานทุกระดับของบริษัทต้องทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตนโดยตรงให้ถี่ถ้วน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดหากไม่แน่ใจให้ขอคำปรึกษาจากส่วนนิติกรของบริษัท ห้ามปฏิบัติไปตามความเข้าใจของตนเองโดยไม่มีคำแนะนำ

พนักงานทุกคนต้องไม่กระทำใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคามไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรือกระทำต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ

เมื่อพนักงานต้องไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ พนักงานควรศึกษากฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลายทางก่อนการเดินทางเพื่อให้แน่ใจว่า สินค้า ตัวอย่างสินค้า และอุปกรณ์ที่นำไปด้วย เอกสารในการเดินทาง วัตถุประสงค์ของการเดินทางและการปฏิบัติงานในประเทศปลายทางไม่ผิดกฎหมาย ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของปลายทาง

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทเกิดจากแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ได้รับการเคารพสิทธิมนุษยชน บริษัทจึงได้ดำเนินการจัดการด้านแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานสากลและหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

แรงงานเด็ก : บริษัทจะไม่จ้างหรือสนับสนุนให้มีการจ้างแรงงานเด็ก หรือจ้างแรงงานเด็กอายุต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด

การบังคับใช้แรงงาน : บริษัทจะไม่กระทำหรือสนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน

สุขภาพและความปลอดภัย : บริษัทจะจัดสถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัยแก่ลูกจ้าง

เสรีภาพในการสมาคมและสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง : บริษัทจะเคารพสิทธิของลูกจ้างในการรวมตัวจัดตั้งสมาคมหรือเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มแรงงาน ต้องเคารพสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรองของผู้แทนลูกจ้าง

การเลือกปฏิบัติ : บริษัทจะไม่กระทำหรือสนับสนุนให้มีการเลือกปฏิบัติในการว่าจ้าง การจ่ายค่าตอบแทน การเข้ารับการฝึกอบรม การเลื่อนตำแหน่ง การเลิกจ้าง หรือการเกษียณอายุ เพราะเหตุแห่งความแตกต่างทางเชื้อชาติ สัญชาติ วรรณะ ชาติกำเนิด ศาสนา ความพิการ เพศหรือความเบี่ยงเบนทางเพศ สถานะการเป็นสมาชิกสหภาพ หรือการสังกัดทางการเมือง

วินัย : บริษัทจะไม่กระทำหรือสนับสนุนให้มีการใช้วิธีทำโทษ โดยการทำร้ายร่างกายและการบังคับขู่เข็ญทั้งทางร่างกายและจิตใจ

ชั่วโมงการทำงานและการทำงานล่วงเวลา : บริษัทจะกำหนดชั่วโมงการทำงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทน : บริษัทต้องจ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้างอย่างน้อยเท่าอัตราค่าจ้างที่กฎหมายกำหนด หรือตามมาตรฐานขั้นต่ำของอุตสาหกรรมนั้นๆ และสอดคล้องเป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากร ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่จะชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจจึงจัดให้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถเพื่อให้เกิดทักษะ ความชำนาญในงานควบคู่กับการสร้างแรงจูงใจ สภาพแวดล้อมในการทำงานและสภาพความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพนักงาน ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่จะเสริมสร้างศักยภาพในการทำงานและคุณภาพชีวิตควบคู่กัน บริษัทจึงกำหนดแนวทางปฏิบัติด้านการบริหารงานบุคคลดังนี้

บริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจ
บริหารงานบุคคลโดยยึดหลักมาตรฐานแรงงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กำหนดให้มีกระบวนการสรรหาคัดเลือกให้เป็นไปอย่างมีระบบ และเอื้ออำนวยให้ได้แต่คนดีมีคุณภาพ
กำหนดให้มีการวางแผนอัตรากำลังคน เพื่อให้คนมีความสมดุลกับภารกิจของงาน กล่าวคือ คนไม่ล้นงานงานไม่ล้นคน ตลอดจนมีทรัพยากรบุคคลอย่างเพียงพอกับการดำเนินธุรกิจ
กำหนดให้มีมาตรการในการรักษาพนักงาน ให้ปฏิบัติงานกับองค์กรนานที่สุดเท่าที่จะนานได้
กำหนดให้มีสวัสดิการตามความเหมาะสม และเสริมสร้างขวัญกำลังใจ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นสิ่งกระตุ้นให้พนักงานทุ่มเทแรงกายแรงใจ ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ
กำหนดให้มีระบบการประเมินประสิทธิภาพ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับอัตราค่าจ้างเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่งของพนักงาน อย่างยุติธรรม
กำหนดให้มีระบบโครงสร้างอัตราเงินเดือน การสำรวจอัตราค่าจ้างเงินเดือน เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดอัตราการจ่ายค่าตอบแทนในการทำงานของบุคลากร ให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันและอนาคต
กำหนดให้มีการฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงานทางด้านต่างๆ เพื่อให้พนักงานสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเรียนรู้งานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้องรวดเร็ว และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานและรับผิดชอบสูงขึ้นในอนาคต
กำหนดให้มีการทำกิจกรรมด้านแรงงานสัมพันธ์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัท กับพนักงาน และในหมู่ของพนักงานด้วยกันเอง
กำหนดให้มีการสื่อสารภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพทั้งระดับบนลงสู่ระดับล่าง และระดับล่างขึ้นสู่ระดับบน
กำหนดให้มีการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับเป็นไปอย่างปลอดภัย มีอาชีวอนามัยในการทำงานที่ดี ลดความเสี่ยงของการปฏิบัติงาน จัดมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนการลดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของพนักงานให้น้อยลง

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการ โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการไว้ดังต่อไปนี้

ปฏิบัติต่อพนักงานโดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนเป็นที่ตั้ง
จัดให้มีสถานที่ทำงานที่มีระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ดี
จ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดและเพียงพอต่อการยังชีพ
สนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว
สนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมด้านการเงินของพนักงาน
สนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพแข็งแรง
สนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมจริยธรรมและจิตใจที่ดี
สนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ของพนักงาน
สนับสนุนกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ
สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนรอบด้าน

ด้านคุณภาพ อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพผลิตภัณฑ์ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สถานการณ์สภาวะโลกร้อน อาชีวอนามัย และความปลอดภัยให้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ จึงได้จัดตั้งระบบบริหารคุณภาพการจัดการพลังงาน สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยขึ้น โดยผู้บริหารระดับสูงและพนักงานทุกคนมีความมุ่งมั่น ยึดถือแนวทางปฏิบัติดังนี้

ปฏิบัติตามกฎหมาย ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงมาตรฐานและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

พัฒนาระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ด้วยกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพ และบริการที่ดีเยี่ยม ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

ยึดถือความปลอดภัยเป็นหัวใจการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย และการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยในงาน

ดูแลในเรื่องอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี และส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดีและมีความสุขในการทำงาน

ประเมินและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการปรับปรุงและป้องกันที่แหล่งกำเนิด รวมทั้งใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

พนักงานทุกคนได้รับความเคารพสิทธิ และคุ้มครองให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย รวมทั้งได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสร้างขวัญกำลังใจ

ผู้บริหารทุกระดับในบริษัทจะรับผิดชอบและเป็นแบบอย่างในการพัฒนาและธำรงไว้ซึ่งระบบการจัดการคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอเพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการนำนโยบายไปปฏิบัติ รวมถึงสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบผลการดำเนินการด้านการจัดการคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างทั่วถึง

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมีระบบงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล จึงกำหนดให้จัดทำระบบคุณภาพมาตรฐานสากลทั่วทั้งองค์กร และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ บริษัทจึงได้มุ่งมั่นผลิตสินค้าที่ผ่านการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน ส่งมอบทันเวลา มุ่งให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด ด้วยความใส่ใจที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สร้างผลผลิตที่ลูกค้าต้องการและพอใจมากที่สุดด้วยการใช้ทรัพยากร เวลา บุคลากร เงินทุน วัสดุ เครื่องจักรอุปกรณ์ ข้อมูล เทคโนโลยี และวิธีการอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากที่ีสุด โดยธำรงไว้ซึ่งคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ซึ่งมีแนวทางดำเนินงานดังนี้

เสริมสร้างประสิทธิภาพระบบโรงงานและความปลอดภัย โดยการปรังปรุงและบำรุงรักษาโรงงาน ขั้นพื้นฐานตามหลักการ 7 ส. สร้างบรรยากาศการทำงานเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ดูแลรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สิน ชีวิตร่างกาย สุขภาพและอาชีวอนามัย ดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดี และป้องกันผลกระทบความเดือนร้อนต่อชุมชนและสังคม ตลอดจนปรับปรุงระบบการติดตาม และการวัดผล

เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพแรงงานฝีมือและการทำงาน โดยการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลระดับปฏิบัติการในระบบการผลิตให้มีคุณภาพ ทักษะ ความสามารถ และประสิทธิผลเพิ่มขึ้นในการทำงาน ให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาช่างฝีมือและพนักงาน ตลอดจนส่งเสริมการทำงานเป็นทีม

เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร อุปกรณ์และเทคโนโลยี โดยการศึกษาวิเคราะห์เครื่องจักรอุปกรณ์ เครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า

ควบคุมดูแลการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต รวมทั้งป้องกันและควบคุมการสูญเสียอย่างมีระบบ และจัดทำรายงานอย่างต่อเนื่อง

จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารืออย่างมีระบบเพื่อวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามข้อตกลงที่ทำไว้

จัดให้มีการกำหนดดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator : KPI) ในทุกระดับขั้นการทำงาน พร้อมกับจัดทำแผนงานรองรับการทำงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายนั้นๆ เป็นประจำทุกปี

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทเป็นผู้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ คำนึงถึงความปลอดภัย และการมีส่วนร่วมในการรักษาและจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้การยอมรับและความเชื่อถือจากผู้บริโภค คู่ค้า ทั้งในและต่างประเทศ บริษัทยึดมั่นในปรัชญาการดำเนินธุรกิจให้มีความเจริญเติบโต ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม และการป้องกันมลพิษอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงมีแนวนโยบายในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมดังนี้

พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดภาระด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษ ที่เกิดจากกระบวนการผลิต และกิจกรรมสนับสนุนต่างๆ มีการทบทวนและกำหนดแนวทางการป้องกันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ปฎิบัติตามกฏหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการยกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

กำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และนโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการผลักดันการปฎิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

ส่งเสริมการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการวางแผนควบคุมการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์พลังานและลดการใช้ทรัพยากรต่างๆ ในทุกกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัท

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และให้การอบรมแก่บุคลากรทุกระดับและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อสร้างจิตสำนึก สร้างความรู้ความเข้าใจ และผลักดันความร่วมมือและความรับผิดชอบในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกัน

บริษัทมีความมุ่งมั่นและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มที่ จะทำการสื่อสารนโยบายให้กับบุคลากรทุกระดับได้รับทราบและถือปฎิบัติ พร้อมทั้งจะเผยแพร่นโยบายนี้ไปสู่คู่ค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอก เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการผลักดันการปฎิบัติงาน ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมต่อไป

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR after process)

บริษัทในฐานะเป็นหนึ่งในโรงงานชั้นนำ และเป็นผู้นำอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Dietary Supplement Product) รับผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของนโยบายของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ ที่ได้ออกมาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น (Local Investment) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น ทั้งในด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตการเกษตรในท้องถิ่น และยกระดับแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้มีคุณภาพสูงขึ้น

บริษัทเห็นว่าพืชสมุนไพรของไทยนั้นมีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติและเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญทางเศรษฐกิจ มีหลายประเทศที่หาทางลงทุนและคัดเลือกสมุนไพรไทยไปสกัดเพื่อหาตัวยาเพื่อรักษาโรคบางโรค และมีหลายประเทศที่หาทางลงทุนและคัดเลือกสมุนไพรไทยไปปลูกและทำการค้าขายแข่งกับประเทศไทย สมุนไพรหลายชนิดที่เราส่งออกในรูปของวัตถุดิบ คือ กระวาน กระชายดำ ขมิ้นชัน เร่ว เปล้าน้อย บุก และมะขามเปียก เป็นต้น ซึ่งสมุนไพรเหล่านี้ตลาดต่างประเทศยังคงมีความต้องการอีกมาก ซึ่งปัจจุบันไทยมีโรงงานแปรรูปสมุนไพรที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น หากแต่สมุนไพรกลับมีราคาแพงขึ้น หายาก เกิดปัญหาขาดแคลน อีกทั้ง พืชสมุนไพรที่มีการปลูกก็มีคุณภาพที่ต่ำลง เกษตรกรยังขาดความรู้ในการคัดเลือกสายพันธุ์ การปลูกที่เหมาะสมกับดินฟ้าอากาศ และยังใช้สารเคมีในการเป็นตัวเร่งเพื่อเก็บผลผลิต

เพื่อเป็นการตอบสนองต่อมาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น และเป็นการช่วยส่งเสริมเกษตรกรไทยให้ปลูกพืชสมุนไพรเพิ่มขึ้นเป็นทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริม ยกระดับการปลูกพืชสมุนไพรทั้งระบบด้วยการพัฒนาแหล่งผลิตและคุณภาพของสมุนไพรให้ได้การรับรองมาตรฐานความปลอดภัย มีปริมาณผลผลิตที่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด และลดต้นทุนในการนำเข้าวัตถุดิบออร์แกนิคจากต่างประเทศ โดยการสนับสนุนให้เกษตรกรชุมชนปลูกวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพเทียบเท่าต่างประเทศ รวมทั้ง เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท บริษัทจึงได้ร่วมกับบริษัท ไบโอ-อะกริ จำกัด ซึ่งดำเนินงานในนาม เกษตรอินทรีย์ “บ้านแสนรัก” เพื่อจัดทำ “โครงการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าและพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชสมุนไพร” โดยยึดหลักบูรณาการด้านการผลิตพืชที่เกี่ยวข้องกับทุกศาสตร์ ได้แก่ การปรับปรุงดิน การจัดการชนิดพืช เมล็ดพันธุ์ ระบบปลูกและอารักขาศัตรูพืช ปัจจัยการผลิต ตลอดจนการจัดการด้านการตลาด โดยกระบวนการเรียนรู้เน้นการใช้วิทยาศาสตร์ชีวภาพเป็นฟันเฟืองในการแก้ไขปัญหา ด้วยนวัตกรรมการผลิตพืชอินทรีย์ ICM (Integrated Crop Management) และหลักสูตรการผลิตพืชอินทรีย์ ตามหลักวิทยาศาสตร์เกษตร มีการนำงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตรมาเพิ่มมูลค่าให้กับพืชสมุนไพร รวมถึงมีแผนดำเนินการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์แปรรูปวัตถุดิบในชุมชนเป็นแหล่งรวบรวมสมุนไพรที่มีในท้องถิ่นนั้นๆ มาแปรรูปเป็นวัตถุดิบที่นำมาใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ซึ่งจะเกิดประโยชน์ ช่วยให้เกิดรายได้และมีการหมุนเวียนเศรษฐกิจในชุมชน ตามวัตถุประสงค์ของมาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น

โครงการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าและพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชสมุนไพรนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายให้มีความสามารถในการผลิตพืชสมุนไพรได้ตามมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรพื้นที่เป้าหมายให้มีรายได้เพิ่มจากการจำหน่ายผลผลิตที่มีมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อสร้างแหล่งผลิตพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดและเพิ่มมูลค่าพืชสมุนไพรแปรรูปของชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในท้องถิ่นและเชื่อมโยงช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร ตามวัตถุประสงค์ของมาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น โดยจะลงพื้นที่จัดทำข้อมูลพื้นที่แหล่งผลิตที่เหมาะสมกับพืชสมุนไพรที่มีศักยภาพ 7 ชนิด คือ ส้มแขก พริก บุก ถั่วขาว กระชายดำ มะขามป้อม และพริกไทย พร้อมรวบรวมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จัดอบรมถ่ายถอดองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประสานและดำเนินการตามขั้นตอนในการนำพื้นที่ผลิตและผลผลิตพืชสมุนไพรให้มีการรับรองความปลอดภัย เช่น GAP, Organic Thailand เป็นต้น รวมทั้งจัดอบรมด้านการตลาด การจัดการผลผลิต การเก็บรักษา การแปรรูปและการขนส่ง รวมทั้งจัดกิจกรรมผู้ปลูกพบผู้ประกอบการ เพื่อเปิดช่องทางการจำหน่าย/ ทำ Contract Farming ด้วย